Algemene voorwaarden Bloemheuvel Letselschade

 1. Bevestiging van opdracht
  Opdrachtgever verleent aan Bloemheuvel Letselschade opdracht om de belangen te behartigen inzake een door opdrachtgever ten gevolge van een ongeval geleden en te lijden schade.

 2. Zaakbehandeling
  Zolang de zaak bij Bloemheuvel Letselschade in behandeling is, is de opdrachtgever verplicht om alle in verband met die behandeling gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever de behandeling van de zaak, die door Bloemheuvel Letselschade wordt behandeld, voortijdig beëindigt of indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Bloemheuvel Letselschade de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

 3. Dienstverlening
  De werkzaamheden die Bloemheuvel Letselschade voor opdrachtgever verricht bestaan uit buitengerechtelijke juridische bijstand met de daarbij – vanuit juridisch en belangenbehartigend perspectief - gewenste dan wel noodzakelijke begeleiding. Dat wil zeggen, dat Bloemheuvel Letselschade probeert de door de opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk is om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Bloemheuvel Letselschade het dossier overdragen aan een letselschadeadvocaat met wie door Bloemheuvel Letselschade samengewerkt wordt. Met betrekking tot het inschakelen van medische – en andere - deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

 4. Behandeling gegevens
  Bloemheuvel letselschade is gerechtigd om alle informatie en gegevens die van belang is c.q. zijn voor een juiste beoordeling en behandeling van de letselschade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of verzekeraar van de wederpartij, dan wel diens vertegenwoordiger, evenals eventueel aan bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken deskundigen als bijvoorbeeld een medisch adviseur of een arbeidsdeskundige.

 5. Verstrekking van informatie
  Bloemheuvel Letselschade houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over te nemen stappen.

 6. Kosten juridische bijstand
  Deze kosten – ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd – worden door Bloemheuvel Letselschade verhaald op de aansprakelijke partij ofwel diens verzekeraar. Dat is mogelijk, omdat deze kosten op wettelijk geregelde wijze deel uitmaken van de schade. Bloemheuvel Letselschade kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost op de aansprakelijke partij verhalen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Bloemheuvel Letselschade. Mocht opdrachtgever (mede)schuld dragen aan het ontstaan van het ongeval en daarmee het letsel, dan is de aansprakelijke partij ofwel diens verzekeraar in de regel gehouden (uitzonderingen daargelaten) deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. Bloemheuvel Letselschade zal ten allen tijde streven naar een financieel conveniërende oplossing voor het slachtoffer.

 7. Overdracht van kosten (cessie)
  Opdrachtgever stemt ermee in, dat de kosten die ontstaan door de behartiging van de belangen en de begeleiding door Bloemheuvel Letselschade bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Bloemheuvel Letselschade, die dit aanvaart.

 8. Ontvangst betalingen
  Bloemheuvel Letselschade is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdenrekening (indien deze rekening daadwerkelijk geopend is) en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden. Hierbij zij duidelijk opgemerkt, dat Bloemheuvel Letselschade altijd aandringt op rechtstreekse betaling van schadepenningen aan de opdrachtgever door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

 9. Aansprakelijkheid Bloemheuvel Letselschade
  Bloemheuvel Letselschade is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bloemheuvel Letselschade van de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen en het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

  De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door eventueel aan te rekenen tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bloemheuvel Letselschade voor haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een halfjaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Print deze pagina

Algemene voorwaarden | Disclaimer | BTW NL001320870B78 | KVK 08180303